Rekrutacje

Rekrutacje

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
do nowo utworzonych  punktów przedszkolnych, w gminie Sławno

 Wójt Gminy Sławno podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do nowo utworzonych  punktów przedszkolnych:

1/  Punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
      w Kamieniu,

2/ Punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do w/w punktów przedszkolnych zostały określone w Zarządzeniu Nr  42/2021  Wójta Gminy Sławno z dnia   10 maja 2021 r.

Rekrutacja do przedszkoli:

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  ze zm.) w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  następujące kryteria :

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 24 marca 2017 r. Rada Gminy Sławno podjęła uchwałę Nr XXXII/254/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
(w załączeniu).

Druki zgłoszenia znajdują się w szkołach.  Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin postępowania rekrutacyjnego

 

Termin uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

14 maja 2021 r.-28 maja 2021r
do godz.14.00

 

28.06.2021r. – 05.07.2021r.

do godz.14.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu przedszkolnego  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa  w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

31.05.2021r.-08.06.2021 r.

 

06.07.2021 r.- 13.07.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.06.2021 r.
do godz.14.00

14.07.2021 r.

do godz.14.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego  oświadczenia

10.06.2021 r. – 17.06.2021 r.           do godz.15.00

15.07.2021 r. – 19.07.2021 r.

do godz.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 18.06.2021 r. do godz.14.00

20.07.2021r.
do godz.14.00


 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kryteria i terminy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w gminie Sławno Wójt Gminy Sławno podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno na rok szkolny 2021/2022.

Od 15 lutego do 19 marca 2021 r. potrwa rekrutacja do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak w latach poprzednich rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 4/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 21.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych do oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do przedszkoli: Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria :

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 08.02.2021 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2021/2022.

24 marca 2017 r. Rada Gminy Sławno podjęła uchwałę Nr XXXII/254/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria są następujące:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny –4 punkty,

2) oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka bądź miejsca pracy jednego z rodziców- 3 punkty,

3) zadeklarowanie uczęszczanie do oddziału przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem - 1 punkt,

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do innych form wychowania przedszkolnego tj. do punktów przedszkolnych:

1) pozostanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły lub oddziału przedszkolnego w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny – 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 4 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 2 punkty,

5) zadeklarowanie uczęszczania do punktu przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem – 1 punkt.

Druki zgłoszenia znajdują się w szkołach. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku w terminie przewidzianym w Zarządzeniu Nr 4/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 21 stycznia 2021 r. . Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sławno oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określa uchwała Rady Gminy Sławno Nr XXXII/253/17 z dnia 24 marca 2017 r.( w załączeniu).

    

Grudzień 2021

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku