Projekt „Gmina Sławno stawia na rodzinę!”

Projekt „Gmina Sławno stawia na rodzinę!”
25.01.2022

Projekt „Gmina Sławno stawia na rodzinę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny dla 18 rodzin z Gminy Sławno borykających się z problemami opiekuńczo -wychowawczymi (w tym: 35 dzieci(18K+17M) i 25 rodziców (15K+10M), są zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społ. w myśl definicji Regulaminu Konkursu poprzez realizację wsparcia dla ww. rodzin wg. ich indywidualnych potrzeb (m.in. oprac. planu wsparcia dla każdej rodziny, stworzenie PWD w formie podwórkowej, rozszerzenie oferty istniejącego PWD, zajęcia terapeutyczne, zajęcia dla dzieci ze specjalistami –psycholog; szkolenia z kompetencji rodzicielskich, treningi umiejętności ekonomicznych i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców; animacje rodzinne) w okresie 01.01.2022–30.06.2023.

Wsparcie w ramach projektu:

a) Wsparcie pracownika socjalnego: Stworzenie planu pracy z rodziną - (trwające 4 godziny zegarowe na rodzinę, w tym wywiad, 72 h), który we współpracy z uczestnikami (rodzicem i dzieckiem) opracuje dla rodziny indywidualny Plan Wsparcia w projekcie, dokona sytuacji problemowej/ zagrożenia sytuacją problemową w tym potencjału, predyspozycji i potrzeb danej rodziny, dzieci i rodziców, wytyczy działania zmierzające do stabilizacji sytuacji życiowej danej rodziny i uczestników projektu, określi potrzeby co do zakresu i wymiaru wsparcia projekcie, wyznaczy kierunki i wymiar koniecznej pomocy w projekcie (wsparcie dla 18 rodzin- 35 dzieci i 25rodziców)

b) Specjalista ds. wsparcia rodziny – specjalista sporządzi plan pracy z rodziną, będzie prowadził dokumentację pracy z rodziną, będzie wspierał rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich, doskonalił ich umiejętności opiekuńczo – wychowawcze i pomagał w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, a także udzielał informacji rodzinom na temat różnych form pomocy i instytucji ich udzielających oraz motywował członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

c) Stworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej we wsi Antoniówka - prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanego przez wychowawcę dla 15 dzieci w wieku 6- 18 lat. Placówka będzie przede wszystkim realizować działania animacyjne, ale także zapewniać opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; org. czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

d) Rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego dla 20 dzieci w wieku 6-18 lat.

e) Zajęcia terapeutyczne dla dzieci - czyli ćwiczeń psychomotoryczne, które poprzez zabawę stymulują uczestnika projektu. Zaj. terapeutyczne mają na celu stworzenie przestrzeni, w której dzieci i młodzież będą się czuły akceptowane. Zajęcia będą realizowane z małych grup. (śr. 12 os.), stworzonych zostanie 3 gr (3 gr x 2h/tydzień przez 4 tygodnie).

f) Zajęcia indywidualne z Psychologiem dla minimum 15 dzieci, wymiar zgodny z potrzebami dziecka na dany moment (dostępność zajęć przez 20h/dziecko= 300h.)

g) Prace z  animatorem rodzinnym (40 h/mc).Wsparcie animatora rodzinnego przeznaczona dla 20 dzieci, w wymiarze średnio 2 godziny na miesiąc na dziecko.

h) Szkolenia dla rodziców dla 18 rodzin, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment  (dostępność wsparcia 8 h/gr x 3 gr x 8/9 os, łącznie 24h).

i) Grupowe trening umiejętności społecznych dla 16 uczestników projektu , wymiar zgodny z potrzebami na dany moment (dostępność wsparcia 2 gr x 8 os x 8 h/gr, łącznie 16h).

j) Trening ekonomiczny dla 10 rodziców, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment (dostępność wsparcia 1 gr x 8h x 10 UP, łącznie 8h)

k) Trening cyfrowy dla rodziców, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment (dostępność wsparcia 3 gr x 8/9 UP x 8h, łącznie 24h).

l) Indywidualne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, wymiar zgodny z potrzebami na dany moment (dostępność wsparcia psychologa 3h/tydz x 4 tyg/mc x 16 mcy, łącznie 192h, dostępność wsparcia pedagoga 3h/tydz – łącznie 192h).

m) Indywidualne poradnictwo obywatelskie dla 18 rodzin , wymiar zgodny z potrzebami rodzica na dany moment (dostępność wsparcia 12h/mc, 192 h)

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Projekt skierowany jest do osób fizycznych uczących się/pracujących/zamieszkujących gminę Sławno w woj. łódzkim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl definicji wskazanej w § 1, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny dla 18 rodzin z Gminy Sławno borykających się z problemami opiekuńczo -wychowawczymi w tym:

 • rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • dzieci z ww. rodzin
 • rodziców z ww. rodzin.

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu po zakończeniu projektu: 27
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 6
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 60
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 60
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 27
 • Liczba opracowanych Indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: 60

Informacje dodatkowe:

 • Projekt realizowany jest przez Gminę Sławno / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
 • Biuro projektu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno, tel.: 44 755 18 54.
 • Wartość Projektu: 707 505,31 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE:  601 379,51 PLN
 • Wkład własny: 106 125,80 PLN

Okres realizacji projektu: 2022-01-01r. - 2023-06-30 r.

Rekrutacja trwa : 24.01.2022 r. – 10.02.2022 r.
 

Lipiec 2022

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku